Veelgestelde vragen

Maart 2024 - Bijgewerkt d.d. 27-03-2024

De locatie ligt vol met kabels en leidingen. Is het wel mogelijk om hier woningen te bouwen?

Conform KLIC-melding en gegevens van netbeheerders ligt in dit perceel een elektra kabel langs de rand. Er zijn geen kabels of leidingen die mogelijk een belemmering vormen voor nieuwbouwwoningen.

Waarom deze locatie en geen andere locatie?

Tijdens de inloopbijeenkomst kregen wij van meerdere mensen de vraag: “waarom woningbouw op deze locatie en niet elders in Ysbrechtum?”. Een wezenlijke vraag. Er bleken in het verleden en recent ook andere initiatieven te zijn geweest. Voor ons waardevolle informatie, welke we ook hebben voorgelegd aan de gemeente Súdwest Fryslân. Beantwoording van deze vraag kan niet losgekoppeld worden van beleid en standpunt van de gemeente Súdwest Fryslân. Beantwoording kost daardoor ook meer afstemming en tijd. Dit antwoord wordt nog aangevuld en ook tijdens een vervolgbijeenkomst besproken.

Aanvulling d.d. 21-03-24: De gemeente Súdwest Fryslân (en in het bijzonder de vakgroep ruimtelijke kwaliteit) heeft beoordeeld dat de locatie niet ongeschikt is voor woningbouw. De vakgroep is verantwoordelijk voor stedenbouw, landschap, erfgoed en ruimtelijke ordening en zij beoordelen of ergens wel/niet gebouwd mag worden. Vanuit deze beoordeling dat deze locatie passend is, is er tussen intiatiefnemer en gemeente een intentieovereenkomst gesloten. Onderdeel van het participatieproces is vervolgens dat Frisoplan moet aantonen dat de locatie inderdaad geschikt is voor woningbouw.

Door overlijdens/verhuizingen is er sprake van een natuurlijk verloop in de beschikbaarheid van koop- en huurwoningen in Ysbrechtum. Waarom dan een bouwplan.

Door overlijden en sterven komen inderdaad woningen beschikbaar. Toch blijken deze woningen niet voldoende of geschikt of bereikbaar voor een groep jongeren, die daardoor in Ysbrechtum geen woning kunnen bemachtigen en daardoor het dorp moeten verlaten. Door deze constatering is het initiatief bij de grondeigenaar ontstaan. Komende periode zullen we onderzoeken waar de behoefte precies ligt. Het kan ook zijn dat er juist seniorenwoningen benodigd zijn om de gewenste doorstroming te realiseren waardoor bestaande woningen beschikbaar komen voor jongeren. Maar nu lopen we vooruit op de muziek: we gaan eerst onderzoeken welke behoefte er is. De vervolgstap is het vertalen van deze behoefte.

Dit bouwplan ligt qua afstand niet ver van de bouwplannen voor woningen en een nieuw AZC in Harinxmaland, Sneek. Is het bouwplan voor ca. 21 woningen in Ysbrechtum dan nog nodig. Worden deze bouwplannen in de (nabije) toekomst op enigerlei wijze met elkaar verbonden.

Het is mooi dat in Harinxmaland ook in woonbehoefte wordt voorzien. Dit initiatief is echter ontstaan vanuit de behoefte en wens om in Ysbrechtum te (kunnen blijven) wonen. Voor deze mensen is een woning in Harinxmaland niet passend. De gemeente houdt wel rekening met het totaal aantal woningen wat wordt gerealiseerd, vandaar dat de gemeente kaders stelt aan het aantal woningen wat in Ysbrechtum mag worden gerealiseerd. Het moet passend zijn bij de omvang van het dorp. Zo is het aantal van maximaal 21 ontstaan.

Hoe wordt het woonbehoefte onderzoek onder Ysbrechtumers vormgegeven. Hoe wordt de haalbaarheid onderzocht/getoetst?

Het woonbehoefte onderzoek wordt uitgevoerd via een online platform van een externe marktpartij. Naast het onderzoeken van de behoefte willen we via dit onderzoek ook inzicht krijgen in de huidige woningen waar mensen mogelijk van plan zijn te vertrekken. Op die manier kunnen we niet alleen de behoefte aan nieuwe woningen beoordelen, maar ook de doorstroming in de bestaande woningmarkt in Ysbrechtum analyseren. Iedereen mag aan het onderzoek meedoen. Het behoefte onderzoek wordt na de bijeenkomst op 31 oktober vastgesteld. We willen graag de mogelijkheid houden om informatie uit de bijeenkomst van 31 oktober mee te kunnen nemen in de vraagstelling. Belangrijk voor het onderzoek is natuurlijk de betrouwbaarheid en respons. We zorgen dat het goed bekend wordt hoe en wanneer men mee kan doen aan het woonbehoefte onderzoek.

Wat is een participatieproces en wie zijn de belanghebbenden.

Een participatieproces is een manier waarop mensen in een gemeenschap betrokken worden bij beslissingen over bijvoorbeeld woningbouw in hun buurt, zoals nu in Ysbrechtum. Het doel is om de mening en ideeën van de inwoners te verzamelen en dit mee te nemen in de planvorming. Dit betekent dat we bijeenkomsten organiseren waarin u als inwoner kunt meepraten over wat voor u van belang is, wat uw wensen en zorgen zijn. Concreet: wat is voor u belangrijk? En als er woningbouw komt, wat is dan voor u van belang? Het doel is om mensen die op enige wijze worden beïnvloed door de beslissingen te laten meedenken en mogelijkheid te bieden om invloed uit te oefenen, zodat de uiteindelijke plannen beter aansluiten bij hun behoeften en wensen.

Bij het participatieproces zijn er veel verschillende belanghebbenden of stakeholders. Enkele voorbeelden: de bewoners van Ysbrechtum, dorpsbelang, toekomstige bewoners, gemeentelijke overheid, grondeigenaar, Friso en milieu- en natuurorganisaties. We vinden het belangrijk om alle belanghebbenden te betrekken bij het besluitvormingsproces, zodat hun standpunten en zorgen worden gehoord en afgewogen bij de ontwikkeling van een woningbouwproject in Ysbrechtum. Dit draagt bij aan een meer inclusief en evenwichtig besluitvormingsproces.

Er wordt in de brief gesteld dat het plan/de woningen voor de Ysbrechtumers is. Wat is het criterium voor Ysbrechtumers. Hoe wordt dit gegarandeerd en uitgevoerd.

Dit zijn mensen die nu in Ysbrechtum wonen of mensen die in Ysbrechtum hebben gewoond en graag weer terug willen. Bij verkoop of verhuur te zijner tijd kunnen deze mensen voorrang krijgen alvorens het op de openbare markt wordt gebracht.

In de plannen wordt uitgegaan van ongeveer 21 woningen. Worden er minder huizen gebouwd als er onder de dorpsgenoten voor dit aantal te weinig/minder belangstelling is. Of gaat het plan dan niet door.

Als er onvoldoende belangstelling is van dorpsgenoten voor het oorspronkelijke aantal van 21 woningen, kunnen er verschillende scenario's overwogen worden:

1) Aanpassing van het project: als er voldoende interesse is, maar niet voor het volledige aantal woningen, kan het plan worden aangepast. Dit kan betekenen dat het aantal woningen wordt verminderd om beter aan de vraag te voldoen.

2) Heroverweging van het project: als er zeer beperkte interesse is en het project niet financieel haalbaar lijkt met het oorspronkelijke aantal of met minder woningen, kan het noodzakelijk zijn om het hele project te heroverwegen. Dit kan leiden tot het annuleren van het plan, of het herzien van de doelstellingen en omvang ervan.

3) Aanvullende financieringsopties: Als het project van groot maatschappelijk belang is en de belangstelling beperkt is, kunnen er mogelijk aanvullende financieringsopties worden overwogen, zoals subsidies , om de financiële haalbaarheid te verbeteren.

Het uiteindelijke besluit zal afhangen van verschillende factoren, waaronder de lokale behoeften, de financiële haalbaarheid, en de wil van de betrokken belanghebbenden en instanties om aanpassingen te maken om het project toch te laten doorgaan, zij het met een aangepast aantal woningen. Het doel is om een evenwicht te vinden tussen de vraag en het aanbod, rekening houdend met de financiële aspecten en de belangen van de gemeenschap.

Wat zijn de voorwaarden voor het al dan niet doorgaan van het plan.

De voorwaarden voor het al dan niet doorgaan van het plan voor woningbouw in Ysbrechtum zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder:

- Draagvlak en behoefte: het is van cruciaal belang dat er voldoende draagvlak is bij de gemeenschap en dat het plan aansluit bij de behoeften en wensen van de dorpsbewoners. Als er aanzienlijke weerstand is tegen het plan of als het niet voldoet aan de behoeften van de lokale bevolking, kan dit een belemmering vormen voor het doorgaan van het project.

- Financiële haalbaarheid: het project moet financieel levensvatbaar zijn. Dit betekent dat de kosten van de ontwikkeling moeten worden gedekt door de opbrengsten, en er moet voldoende waarde worden gerealiseerd om de investering te rechtvaardigen. Als de financiële haalbaarheid in het geding is, kan dit het project in gevaar brengen.

- Juridische medewerking van de gemeente: de plannen moeten in overeenstemming zijn met het beleid van de gemeente en moeten de geldende wet- en regelgeving volgen. Als er juridische obstakels zijn of als de gemeente geen medewerking verleent, kan dit het project stoppen.

- Milieueffecten: eventuele negatieve milieueffecten moeten worden beoordeeld en aangepakt volgens de geldende milieuregelgeving. Als de impact op het milieu te groot is of als er aanzienlijke ecologische of archeologische zorgen zijn, kan dit het project beïnvloeden.

- Betrokkenheid van belanghebbenden: het is belangrijk dat alle belanghebbenden, waaronder dorpsbewoners, betrokken worden bij het besluitvormingsproces en dat hun zorgen en standpunten serieus worden genomen.

Kortom, de voorwaarden voor het al dan niet doorgaan van het plan zijn gebaseerd op een combinatie van draagvlak, behoefte, financiële haalbaarheid, juridische aspecten en milieueffecten. Het is een complexe afweging waarbij alle belanghebbenden en aspecten moeten worden overwogen om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Het uitzicht van de omliggende woningen, zal ernstig worden beperkt. Het weidse uitzicht was voor ons de reden om juist deze woning te kopen. Zowel woongenot als waarde van de huizen daalt hierdoor aanzienlijk. Wij vragen om vergoeding planschade.

Het is begrijpelijk dat de beperking van het uitzicht van omliggende woningen, waaronder die van u, vanwege een nieuwe woningbouwontwikkeling, voor u en uw medebewoners zorgen met zich meebrengt. Het weidse uitzicht en de omgeving kunnen belangrijke redenen zijn geweest voor de aanschaf van uw woning, en veranderingen in de directe omgeving kunnen leiden tot verminderd woongenot en zorgen over mogelijke waardedaling van de huizen.

In dit geval wordt er inderdaad gesproken over planschade, wat betekent dat er schade is als gevolg van veranderingen in het bestemmingsplan of omgevingsplannen. Als u te zijner tijd van mening bent dat u planschade heeft geleden, kunt u overwegen om contact op te nemen met de gemeente om een verzoek in te dienen voor planschadevergoeding. De gemeente zal uw situatie beoordelen en rekening houden met verschillende factoren, waaronder de impact op uw woonsituatie en de waarde van uw woning.

Er zijn nu nog geen concrete plannen. De plannen krijgen te zijner tijd vorm door input uit het participatieproces. We willen graag benadrukken dat uw stem en input belangrijk voor ons zijn, en we geven u tijdens het komende participatieproces de gelegenheid om uw wensen en zorgen met betrekking tot deze ontwikkeling te delen. Op dit moment bevinden we ons in een beginfase; er ligt nog een blanco papier zonder concrete plannen. Het is een kans om actief betrokken te zijn en uw ideeën en wensen kenbaar te maken. Door uw input kunnen we ervoor zorgen dat eventuele toekomstige ontwikkelingen zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van de gemeenschap. Samen kunnen we werken aan een toekomst die recht doet aan de behoeften van de gemeenschap.

Later, wanneer de plannen verder zijn gevorderd, behoud u altijd de mogelijkheid om planschade claim in te dienen.

We begrijpen dat woningbouw voor uw woning niet uw voorkeur heeft. Wij respecteren uw zorgen en willen graag weten wat voor u van essentieel belang is, voor het geval er maatschappelijke of collectieve behoefte blijkt te zijn aan woningbouw op deze locatie. Concrete vragen als: welke kant kijkt u het liefst op? Welke zichtlijnen wilt u het liefst vrijhouden? Door uw voorkeuren nu te begrijpen, kunnen we ons uiterste best doen om rekening te houden met wat voor u van waarde is in uw woonomgeving.

Hoe lang zal de totale ontwikkeling van het bouwplan duren, van bouwrijp maken tot uiteindelijk de definitieve bestrating en groenvoorzieningen.

Deze vraag kunnen we u in de toekomst beantwoorden als het plan bekend is en we daardoor weten wat de werkzaamheden inhouden. De duur van de totale ontwikkeling van een bouwplan kan sterk variëren afhankelijk van verschillende factoren.

Wat is de planning, start en verder.

Stap 1 is een inloopbijeenkomst op 31 oktober a.s. Daarna wordt het woonbehoefte onderzoek uitgevoerd. Aansluitend volgt een tweede bijeenkomst met hierin de terugkoppeling uit stap 1 en biedt dit weer een mogelijkheid om mee te denken over het vervolg. Wat de planning hiervan is, is afhankelijk van de input die we ontvangen uit stap 1. Dit wordt uiteraard nog gecommuniceerd.

Worden er alleen koopwoningen gebouwd of een mix van koop en huur, zo ja, wie is/wordt de verhuurder.

Dit is allemaal onderdeel van komend participatieproces: is de behoefte huur of koop? Indien uit het participatieproces blijkt dat de behoefte huur is, dan zullen we het gesprek met een woningbouwcorporatie aan gaan.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven over het project? Meld u dan aan via deze website. U wordt dan als eerste op de hoogte gebracht van het laatste nieuws. Dit doet u door in het menu op de knop 'Inschrijven' te klikken of klik hieronder op de button.

Blijf op de hoogte!